Specialområde Udviklingshandicap løser opgaver for landets kommuner inden for dag- og døgntilbud til voksne med særlige behov.

Vi har stor erfaring og ekspertise inden for individuelt tilrettelagte tilbud til:

 • Voksne med udviklingshandicap og udadreagerende adfærd
 • Voksne med udviklingshandicap og en dom
 • Voksne med udviklingshandicap og psykiatrisk diagnose
 • Voksne med udviklingshandicap og demens
 • Voksne med udviklingshandicap og nedsat fysisk funktionsevne
 • Voksne med Prader Willi Syndrom

Ydelseskatalog

I Specialområde Udviklingshandicaps ydelseskatalog er ydelserne beskrevet i forhold til de tre hovedmålgrupper, som findes i specialområdet:

 • Borgere med udviklingshandicap, herunder med demens og nedsat fysisk funktionsevne
 • Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS)
 • Borgere med udviklingshandicap og problemskabende adfærd 

Du kan se hele ydelseskataloget her.

Placeringen af borgerne kan i princippet ske på alle Specialområde Udviklingshandicaps hovedadresser, som ligger geografisk spredt i Region Midtjylland

Takster

I Specialområde Udviklingshandicap findes ti takstniveauer, der kan benyttes på tværs af alle afdelinger.

Takstniveauet er afhængigt af, om opholdet på en af SUAs afdelinger finder sted efter:

 • Servicelovens §83-85
 • Servicelovens §107 eller 108

De ti takstniveauer afspejler forskellige ydelsespakker, som beskrives i ydelseskataloget

Borgeren indplaceres på de forskellige takstniveauer uafhængigt af, hvilken afdeling vedkommende bor på, da borgerens takst altid bliver fastsat individuelt med udgangspunkt i borgerens støttebehov, udfordringer og ressourcer.

Dagtilbud

På SUAs dagtilbud arbejder vi efter Servicelovens §103 og 104. Her findes to takstniveauer, som går på tværs af alle SUAs afdelinger. Indplaceringen er individuel alt efter borgerens niveau og behov.

Sådan arbejder vi med takster

Når en borger flytter ind på en af vores afdelinger, så er alle udgifter indberegnet i den samlede takst. Det gælder alt lige fra arbejdet med den pædagogiske indsats, over vedligeholdelse af bygninger og køretøjer til juridisk vejledning og økonomi.

De forskellige kompetencer, der er tilstede i SUA er også en del af taksten. Det handler både om vores medarbejdere på afdelingerne, som har forskellige fagligheder og arbejder tværfagligt. Men det handler også om vores interne konsulenter og psykologer, som understøtter og udviklinger indsatserne. Begge dele er med til at sikre, at vi kan levere de bestillinger, kommunerne giver os, og at vi understøtter borgeren i at udleve ønsker, håb og drømme.

Vores vision er at være trædesten i borgerens liv mod øget selvstændighed. Det, vurderer vi, er proportionelt med vores takst: Jo mere selvstændig borgeren er eller bliver, jo mindre støtte og jo lavere takst.

Vi har ti takstniveauer, og vi kan tilpasse vores indsats og takst præcist til borgerens støttebehov både ved indflytning og undervejs i et ophold hos os.

Ved indflytning vurderer vi støttebehovet i samarbejde med dig som rådgiver. Vi tager udgangspunkt i jeres bestilling, den VUM I sender til os og de øvrige beskrivelser, der er fra kommunen eller borgerens tidligere bosted. Hvis der findes psykologiske udredninger, rapporter, domsudskrifter eller lignende bliver de også inddraget i vurderingen.

Seks måneder efter indflytning holder vi et nyt møde med dig, hvor vi sammen gennemgår udviklingen i borgeres støttebehov og genbesøger taksten. Det samme sker på de statusmøder, vi holder mens borgeren bor i SUA.