I efteråret 2020 gennemførte Specialområde Udviklingshæmning og ADHD sammen med Defactum en undersøgelse af, hvad borgere, medarbejdere og ledere forstår ved højt specialiseret faglighed i SUA. Resultatet er en rapport, som giver nye bud på, hvordan vi kan understøtte den højt specialiserede faglighed og udøve mere af den

 

IMG_1377.JPG

Chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard fra Defactum fremlagde rapportens konklusioner på SUAs ledelsesseminar

Højt specialiseret faglighed i SUA er ikke kun én ting. Højt specialiseret faglighed skal både være individuelt tilpasset og helhedsorienteret. Det er en af konklusionerne i en ny rapport, chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard fra Defactum har udarbejdet til Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA).

Rapporten er skrevet på baggrund af en undersøgelse, Defactum og SUA gennemførte i efteråret 2020 i forhold til indsatsen målrettet udviklingshæmmede med dom. Her søgte vi svar på spørgsmål som: Hvad er højt specialiseret faglighed i SUA? Hvad forstår borgere, medarbejdere og ledere ved det begreb, og hvordan understøttes den højt specialiserede faglighed?

Et af svarene er, at højt specialiseret faglighed i SUA opstår, når den bedste viden og medarbejdere, der har kompetencer til at bringe den viden i spil, kombineres med en indsats, der tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

- Det kræver meget af medarbejderne at levere højt specialiseret faglighed. De skal have viden om værktøjerne, som de skal tænke ind i indsatsen, og samtidigt skal de være i stand til at sondre mellem borgere og deres forskellige og varierende udgangspunkter.  De skal hele tiden bringe deres særlige viden i spil, forklarer Anette Sønderby Jensen, som er viceområdechef med ansvar for faglighed i SUA, og fortsætter:

- Medarbejderne skal kunne tune sig ind på borgeren og det aktuelle udgangspunkt. De skal kunne positionere sig rigtigt i relationen med borgeren, så de understøtter borgerens udvikling.

Det er en kompleks opgave, og en anden af de konklusioner, undersøgelsen og rapporten når frem til, er netop, at ingen kan det hele. Der er brug for samarbejde og tværfaglighed for at skabe en helhedsorienteret indsats.

Stop-op strukturer

Derudover peger rapporten på, at det er vigtigt for at sikre den højt specialiserede faglighed at have stop-op-strukturer, der giver medarbejderne mulighed for kritisk refleksion over egen praksis.

Stop-op strukturer, som tvinger medarbejderne til at se på indsatsen fra helikopterperspektiv. Skaber den udvikling? Hænger den sammen med borgerens mål?

- Vi skal værne om vores metoder og viden ved at skabe mere rum til refleksion. Det betyder blandet andet, at vi skal skabe en struktur, hvor det er muligt med en aktuel tilgang til refleksionen, og vi ikke gemmer det til et personalemøde hver sjette uge, siger Anette Sønderby Jensen.

Netop stop-op strukturer er et af de ni forslag, rapporten peger på som mulige udviklingsspor, der kan understøtte den højt specialiserede faglighed i SUA.

Et andet er borgerinddragelse, som går igen flere steder i rapporten, og som var et omdrejningspunkt, da Chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard præsenterede rapporten og forslagene til udvikling for SUAs samlede funktionsledelse og områdeledelse på et ledelsesseminar den 16. og 17. august.

Havebillede 2.jpg

SUAs områdeledelse og samlede funktionsledelse

- Borgerinddragelse var det element, som fyldte allermest på vores ledelsesseminar. Vi mangler at bringe det endnu mere i spil. At være sammen med borgeren om opgaven for at skabe succes for den enkelte. Vi skal have endnu mere samarbejde med den enkelte borger frem for at arbejde omkring denne. Det er et missing link, forklarer Anette Sønderby Jensen og uddyber:

- Jeg synes, at vi har den rette viden og de rette kompetencer i organisationen, men det nytter ikke, hvis borgeren ikke er motiveret. Vi skal arbejde på at bringe borgerens stemme i spil i alt. Det er her, vi lykkedes med at arbejde med borgerens ønsker og drømme og med den højt specialiserede faglighed.  

Hvor går vi hen?

I første omgang har SUAs fem driftsklynger fokus på at arbejde med tre af rapportens udviklingspunkter.

De første streger til det arbejde blev tegnet på ledelsesseminaret, og det fortsætter på ledelsesmøder både i driftsklyngerne og på tværs af SUA i det næste lange stykke tid.

- Alle skal arbejde med mere fokus på refleksion, vi skal skabe en stop-op struktur i hverdagen, og vi skal planlægge, så vi er mere styret af mål/delmål i hverdagen. Det skal give mening for medarbejderne, at det hele hænger sammen. Rammerne er allerede etableret, men det kræver en omlægning af fokus, konkluderer viceområdechef Anette Sønderby Jensen.

Samtidigt bliver rapporten og dens konklusioner også en del af SUAs fagpilot, et uddannelsesforløb som klæder medarbejdere på til at arbejde med mennesker med udviklingshæmning og til at arbejde i et specialområde.

- Medarbejderne skal være godt klædt på til opgaven. Så på fagpiloten skal den relationelle koordinering mellem borgere og medarbejdere, som understøtter højt specialiseret faglighed i SUA indlejres på flere moduler, fortæller Anette Sønderby Jensen.